Chỉ Bế Đường Cấn Đôi – DOUBLE CREASE

Chỉ Bế Đường Cấn Đôi – DOUBLE CREASE

Công dụng: dùng để tạo 2 đường cấn gần nhau với khoảng cách nhỏ.

Ứng dụng: chủ yếu dùng trong ngành bao bì giấy.

Thông số kỹ thuật

Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế